Obchodní podmínky

 1. Veškeré obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění, pokud není dále stanoveno jinak.
 2. Registrovaný zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu (dále jen „kupující“) zašle firmě Palubky Chott (dále jen „prodávající“) touto elektronickou cestou vyplněnou objednávku. Při vyplňování objednávky může kupující vycházet pouze ze skladové nabídky zboží inzerovaného prodávajícím v rámci e-shopu a musí zvolit některý ze samostatně uvedených způsobů a podmínek dodání zboží.
 3. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu jím objednané zboží na základě uzavřené kupní smlouvy. Jednotlivé kupní smlouvy budou uzavřeny vždy, jakmile dojde k potvrzení obdržené objednávky prodávajícím. O potvrzení či odmítnutí obdržené objednávky je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího elektronickou poštou
 4. Pokud bude kupující v objednávce požadovat dodání objednaného zboží na území České republiky prostřednictvím prodávajícího, bude mu dodáno zboží v souladu, v termínech a za podmínek, stanovených v nabídce dopravy zboží v rámci e-shopu. V případě požadavku osobního vyzvednutí zboží kupujícím, bude mu zboží dle uzavřené kupní smlouvy vydáno ve skladu prodávajícího na adrese Dvorská 326, Nový Knín, po předchozí telefonické nebo mailové domluvě, a to nejdříve následující den po potvrzení objednávky.
 5. Kupní cena zboží je sjednávána dohodou smluvních stran na základě potvrzené objednávky zboží a platného ceníku popř. cenových podmínek sjednaných mezi prodávajícím a kupujícím. Ceny zboží jsou uváděny bez DPH.
 6. V případě kupujícího, který má s prodávajícím platně uzavřenou samostatnou Rámcovou kupní smlouvu se řídí platební podmínky Obchodními podmínkami, které tvoří nedělitelnou součást Rámcové kupní smlouvy. V případě ostatních kupujících bude kupní cena zaplacena kupujícím předem, a to buď v hotovosti na pokladně prodávajícího na adrese Dvorská 326, Nový Knín, nebo na základě předem vystavené faktury, podle toho, kterou možnost kupující zvolí ve své objednávce
 7. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Zřejmé vady zboží je oprávněn reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží. Prodávající poskytuje na zboží, které bude kupujícím dále prodáno v nezměněném stavu konečnému spotřebiteli, záruku po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícím konečnému spotřebiteli, pokud nebude u jednotlivých druhů zboží stanovena prodávajícím delší záruční lhůta. Na zboží, které bude kupujícím zpracováno nebo upraveno v rámci plnění dodávek kupujícím třetím osobám v souvislosti s realizací podnikatelské činnosti kupujícího, poskytuje prodávající záruku po dobu 6 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. U zboží, u kterého jeho výrobce poskytuje delší anebo kratší záruční dobu, než jsou výše uvedené, platí záruční doba poskytnutá výrobcem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup v INTERNETOVÉM MALOOBCHODĚ PALUBKY CHOTT (dále e-shop)

E-shop slouží k jednorázovým nákupům zboží specifikovaného jednotlivě v katalogu aktuální nabídky na stránkách www.palubky-chott.cz, a to bez povinnosti registrace kupujícího. Zakoupené boží je určeno k osobnímu odběru kupujícím v provozovně, uvedené níže, nebo k dodání prodávajícím osobní dopravou. Cena dopravy se odvíjí od rozsahu zakázky.

Prodávající: Miloslav Chott, Nové Dvory 69, Nový Knín 262 03 okr. Příbram
IČ 40904300, DIČ CZ7307280057, Živnostenský list vydal okresní živnostenský úřad v Příbrami č. j. 1940/92.
e-shop provozován na internetové adrese: www.palubky-chott.cz

Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která je konečným spotřebitelem, uživatelem nebo zpracovatelem zboží prodávaného prodávajícím, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která provede elektronické objednání zboží prostřednictvíme-shopu dle aktuálního katalogu dostupného na internetové adrese: www.palubky-chott.cz.

 1. Úvodní ustanovení
  Veškeré obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 40/1964 Sb. občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.
 2. Bezpečnost a ochrana osobních údajů
  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující sdělí při objednání zboží, jsou považovány za důvěrné a zavazuje se, že budou použity pouze pro účel plnění kupní smlouvy (dodání zboží, platební styk apod.) a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny. Kupující poskytnutím svých osobních údajů prodávajícímu uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas s jejich zpracováním v rozsahu nezbytně nutném pro evidenci daného obchodního případu.
 3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
  Zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu (dále jen „kupující“) zašle prodávajícímu vyplněnou elektronickou objednávku umístěnou na internetových stránkáchwww.palubky-chott.cz. Příslušný objednávkový formulář obsahuje náležitosti dle ust. § 53a odst. 1 a 2 občanského zákoníku v platném znění. Při objednávání zboží vyplněním objednávky může kupující vycházet pouze ze skladové nabídky zboží obsažené v aktuálním katalogu uveřejněnému v rámci e-shopu a musí zvolit:

  a) některý z těchto samostatně uvedených způsobů a podmínek dodání zboží:
  - vlastní odběr v provozovně prodávajícího - platí pro libovolné zboží, - dodání naší dopravou , cena dopravy dle rozsahu objednávky,

  b) některý z těchto způsobů placení:
  - v hotovosti na pokladně v provozovně prodávajícího před osobním převzetím zboží; - převodem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury při požadavku na dodání zboží naší dopravou (fakturovaná částka musí být připsána na účet prodávajícího uvedený na faktuře nejpozději v den předcházející dnu odeslání zboží).

  Aby mohla být objednávka prodávajícím akceptována, musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti uvedené ve formuláři elektronické objednávky, tj. jméno a příjmení či firmu a adresu trvalého pobytu či sídla kupujícího, popř. adresu dodání zboží pokud je odlišná od shora uvedené, elektronické a telefonické spojení na kupujícího.

  Příslušná kupní smlouva na kupujícím objednané zboží bude uzavřena vždy, jakmile dojde k finálnímu potvrzení obdržené objednávky prodávajícím. O potvrzení či odmítnutí obdržené objednávky je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího elektronickou poštou na adresu, z níž byla objednávka odeslána. Spolu s finálním potvrzením objednávky obdrží kupující e-mailem zálohovou fakturu, pokud tento způsob placení byl v objednávce zvolen.
 4. Dodací podmínky
  Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu jím objednané zboží na základě uzavřené kupní smlouvy proti úhradě kupní ceny sjednaným způsobem.
  V případě osobního vyzvednutí zboží kupujícím, bude mu zboží dle uzavřené kupní smlouvy vydáno ve skladu prodávajícího na provozovně prodávajícího na adrese Praha 3, K Červenému dvoru 24, v otevírací době, a to nejdříve následující pracovní den po potvrzení objednávky.
  Pokud bude kupující v objednávce požadovat dodání naší dopravou, bude den dodání potvrzen při potvrzení objednávky .
 5. Cena, kupní cena zboží
  Maloobchodní ceny, uváděné v nabídce e-shopu včetně DPH jsou aktuální platné ceny. Ceny nezahrnují případné náklady na dopravu, palety, balné (ceny za tyto služby jsou uvedeny v „Podmínkách zasílání zboží při nákupu v INTERNETOVÉM MALOOBCHODĚ www.palubky-chott.cz.- ..Ceny může prodávající kdykoliv měnit. Nové ceny jsou platné od okamžiku zveřejnění nového ceníku. Kupní cena zboží je sjednávána dohodou smluvních stran, která vznikne potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Kupujícím bude kupní cena zaplacena předem, resp. způsobem, zvoleným v objednávce.
 6. Používané doklady
  - Elektronická objednávka vyplněná kupujícím na www.palubky-chott.cz,
  - Předběžné potvrzení přijetí objednávky prodávajícím (generované automaticky) odeslané mailem kupujícímu,
  - Finální potvrzení objednávky, obsahující potvrzení o dodání objednaného zboží,
  - Zálohová faktura (nedaňový doklad) v relevantních případech, která je současně výzvou k zaplacení kupní ceny,
  - Dodací list,
  - Faktura daňový doklad, obsahující veškeré zákonné náležitosti.
 7. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):
  Kupující má v souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14ti dnů od doručení zboží. V takovém případě je kupující povinen vrátit na své náklady pouze nepoškozené zboží, bez známek jeho použití, v původním obalu výrobce, se všemi příp. součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží; vykazuje-li dodané zboží vadu, uplatní kupující u prodávajícího reklamaci.

  Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí kupující prodávajícímu doručit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to buď písemně na adresu provozovny prodávajícího .

  Před vlastním vrácením zboží je kupující povinen včas telefonicky uvědomit prodávajícího o termínu doručení vráceného zboží na adresu provozovny prodávajícího a současně zaslat prodávajícímu e-mail s uvedením čísla objednávky, faktury a dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou kupní cenu. Pokud zboží nebude vráceno osobně, je kupující povinen vrácené zboží zaslat prodávajícímu prostřednictvím třetí osoby výhradně doporučeně a pojištěné; prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.

  Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek pro platné odstoupení od smlouvy, nebude odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená kupní cena nebude vrácena.

  Pokud kupující od smlouvy platně odstoupí, prodávající mu vrátí kupní cenu nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení, sníženou o náklady, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží.

  Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, které bylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího.
 8. Převzetí zboží a reklamace
  Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží co nejdříve po převzetí. Zjevné vady zboží je oprávněn reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Prodávající poskytuje na spotřební zboží, záruku po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. U zboží, u kterého jeho výrobce poskytuje delší anebo kratší záruční dobu, než je výše uvedeno, platí záruční doba poskytnutá výrobcem. Na zboží, které však bude kupujícím zpracováno nebo upraveno v rámci plnění dodávek realizovaných kupujícím ve vztahu k třetím osobám v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti kupujícího, poskytuje prodávající záruku po dobu 6 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.
 9. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

  Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, které vzniknou v záruční době v důsledku jeho nesprávného, neodborného či nepřiměřeného použití či skladování, zejména pokud vada vznikne vlivem:

  a) mechanického poškození zboží,
  b) používání či skladování zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy doporučením výrobce,
  c) neodborné instalace, zacházení, zanedbání péče nebo nevhodné údržby,
  d) nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,e) provedení nekvalifikovaného zásahu.

  Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé opotřebením věci způsobené jejím obvyklým užíváním a za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží. Odpovědnost prodávajícího za vady také nevznikne, pokud vady zboží budou způsobeny vnějšími okolnostmi, které nastanou až po přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího.

  Jde-li o vadu, která nebrání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny reklamovaného zboží.

  Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující rovněž právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel.

  Vyřízení uplatněné reklamace oznámí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu telefonicky nebo emailem.